Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Sài Gòn


Sài Gòn có bến Chương Dương,
Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do 
Có Chợ Quán, có Cầu Kho,
Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm 
Có ôtô buýt khắp miền, 
Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, 
Tao Đàn Bến Thành đã tiếng tăm vang
Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi 
Xe đò, xe máy, taxi Bình Tây, 
Khánh Hội ngại gì xa xôi
 Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi
Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ 
Trải bao thay đổi đến giờ
Khắp nơi đã rợp bóng cờ đảng gian
Sài Gòn - thủ phủ Việt Nam
Mai này kiến thiết mở mang còn nhiều.  Sài Gòn có bến Chương Dương,Có Dinh Độc Lập 


Có đường Tự DoCó Chợ Quán

 


Có Cầu Kho

Bến xe Lục Tỉnh


>  
>  
Con đò Thủ Thiêm
Có ôtô buýt khắp miền,
Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn
 


   
  Bến Thành đã tiếng tăm vang

Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi

Xe đò, xe máy, taxi


Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi


Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi  
Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ

 Source Internet.